Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

GN.02 Uzyskanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki gruntu położonego na terenie Powiatu Obornickiego z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, złożony przez byłego właściciela lub jego zstępnego, zawierający następujące elementy treści:

  •   imię i nazwisko byłego właściciela (właścicieli),
  • oznaczenie ewidencyjne nieruchomości (obręb i nr działki).

Karta usługi publicznej


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości – Referat Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pok. 115),

tel. (61) 29 73 123, e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl.


Opłaty

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz część I ust. 53 załącznika do ustawy).

Wpłaty można dokonać w Agencji PKO (pok. 025, parter) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach nr 64102041280000100200069161.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy.

Do ww. terminów nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresu opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej.

Odbiór decyzji: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 115.


Podstawa prawna


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).


Dodatkowe informacje, uwagi

Osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność tej działki.

 

Osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego
i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność działki obejmującej budynki, w których znajdują się ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków.

 

Z wnioskiem o przyznanie prawa własności działki wystąpić może również zstępny osoby uprawnionej, który po śmierci osoby uprawnionej faktycznie włada daną nieruchomością, w zakresie odpowiadającym jej uprawnieniom. Jeżeli jednak uprawnionymi są oboje małżonkowie, wniosek taki może być zgłoszony dopiero po śmierci obojga małżonków.

 

Przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w przedmiocie przyznania nieodpłatnej własności działki gruntu w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu nie stosuje się, jeżeli działka nie jest przedmiotem własności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo jeżeli przyznanie własności naruszałoby prawa osób trzecich do działki lub budynków, o których mowa powyżej.

 

Skorzystanie z ww. uprawnień nie ma wpływu na wysokość emerytury i renty.