Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.06 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzacych stację kontroli pojazdów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (dostępny   w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oświadczenie, o następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”. Oświadczenie powinno zawierać również: firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. (druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 • dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia.

karta usługi

Wniosek

  Oświadczenie


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

 

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim złożeniu podpisu pod oświadczeniem w pokoju 214, II piętro.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 214, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za wydanie zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – opłata skarbowa w wysokości  412,00 zł., nazwa odbiorcy:  Urząd Miejski w Obornikach,  nr: 64102041280000100200069161

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020., poz.256.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2021r., poz.450.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2020r., poz. 1546),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów    (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2264).

Tryb odwoławczy

Odwołanie, od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca chcący uzyskać wpis do rejestru.

musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość,

nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

musi posiadać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,

posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem przez jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy.