Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.15 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożony przez właściciela lub współwłaściciela jednostki pływającej albo pełnomocnika - system REJA24 - http://interesant.reja24.gov.pl

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – jego oryginał lub urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dokumenty wymienione w § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Karta usługi

Wniosek o rejestrację jednostki

Rejestracja numeru

Wydanie wtórnika

Odpis- wyciąg

Wykreślenie z rejestru

Zawiadomienie o nabyciu

Zawiadomienie o zbyciu

Zmiana danych jednostki

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Rejestracji można dokonać:

 • w postaci elektronicznej - za pomocą Systemu REJA24 https://interesant.reja24.gov.pl

lub

 • w postaci papierowej - osobiście w dowolnym organie rejestrującym osobiście przez wnioskodawcę albo pełnomocnika.

Starostwo Powiatowe w Obornikach Wydział Budownictwa i Środowiska, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 207, II piętro tel. 61 29 73 133.

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez Wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.

 

 

 

 


Opłaty

Opłata w wysokości 80 zł. za rozpatrzenie wniosku o:

 • rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 • zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 • wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

Opłata uiszczania na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach:

PKO BP S.A. nr rachunku: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku opłata nie podlega zwrotowi lub ponownemu wykorzystaniu.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy wpłacić na konto:

Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki.
PKO BP Oborniki, nr rachunku: 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających odbywać się będzie poprzez elektroniczny ogólnokrajowy system REJA24.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonanie wpisu jednostki pływającej do rejestru, nadanie jej numeru rejestracyjnego oraz wydanie dokumentu rejestracyjnego, albo wydanie decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru (w przypadku gdy do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018r, o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:

 • Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
 • Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

Obowiązkowi rejestracji podlega:

 • jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana replika statku historycznego) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż
  7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 • jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 • jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

  Wniosek w postaci papierowej

 1. Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Wniosek powinien być wypełniony i podpisany czytelnym podpisem. Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające zawarte w nim informacje oraz dowód wniesienia opłaty.
 2. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje (w terminie do 7 dni) zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. Organ rejestrujący sporządza cyfrowe odwzorowania wniosku oraz załączników, a następnie zwraca wnioskodawcy dokumentację papierową.
 3. Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję
  o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.
 4. Organ rejestrujący w przypadku wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje dokument rejestracyjny, który wnioskodawca odbiera osobiście.

 Wniosek w postaci elektronicznej

 1. W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.
 2. Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem osobistym wnioskodawcy.

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Wykroczenia podlegające karze grzywny

 Właściciel jednostki pływającej, który:

 1. nie dopełnia obowiązku rejestracji,
 2. nie dopełnia obowiązku zawiadomienia organu rejestrującego w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia faktu:
  • zbycia lub nabycia jednostki,
  • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru,
 3. podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące wymiarów jednostki pływającej, różniące się od wymiarów faktycznych o więcej niż 30 cm,
 4. podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące mocy napędu mechanicznego, różniące się od mocy nominalnej o więcej niż 2 kW lub o więcej niż 10%, w zależności od tego, która wartość jest większa,
 5. nie dopełnia obowiązku zwrotu dokumentu rejestracyjnego w przypadku wykreślenia jednostki z rejestru z urzędu

- podlega karze grzywny.

 Orzekanie w sprawach o czyny określone powyżej następuje w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.