Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

GN.05 Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produckji rolnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na terenie Powiatu Obornickiego -druki dostępne w urzędzie oraz na stronie internetowej urzędu.

 

 • Załączniki (dopuszczalne doręczenie kopii dokumentów innych, niż wytworzone przez inwestora, za okazaniem oryginałów do wglądu):
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • w przypadku gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), inwestor powinien przedłożyć wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy, obejmującego przedmiotowy teren;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk wypełniony własnoręcznie), bądź dokument dowodzący posiadanie tego prawa (np. umowa kupna – sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, umowa najmu, skrócony odpis księgi wieczystej);
 • plan zagospodarowania działki, obejmujący całe zamierzenie budowlane, tj. mapę z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach (tzw. bilans terenu);
 • w przypadku ubiegania się o obniżenie należności za wyłączenie z produkcji rolnej (dot. gruntów RI – RIIIb), należy dostarczyć jeden z następujących dokumentów: opinię rzeczoznawcy ustalającą wartość gruntu zainwestowanego wg cen rynkowych (wycena jest ważna na dany rok podatkowy), umowę nabycia zainwestowanych gruntów (akt notarialny) lub oświadczenie o wartości gruntu (druk dostępny w urzędzie oraz na stronie internetowej urzędu).

Karta usługi publicznej

wniosek.doc

Zalacznik_Nr_1_do_wniosku_o_wylaczenie_gruntow_z_produkcji_rolniczej.docx

Zalacznik_Nr_2_do_wniosku_o_wylaczenie_gruntow_z_produkcji_rolniczej.docx

 Oświadczenie

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter).

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości – Referat Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pok. 115),

tel. (61) 29 73 124, e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.p


Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 w zw. z cz. III ust. 44 pkt 3 (z łamu nr 3) ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy.

Do ww. terminów nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresu opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 1326 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. Poz. 503);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu term

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

inu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).


Dodatkowe informacje, uwagi

Pod pojęciem „wyłączenie gruntów rolnych z produkcji” rozumie się: „rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów" (art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochronie podlegają grunty klas: I, II, IIIa i IIIb, grunty wytworzone z gleb pochodzenia organicznego klas IV IVa, IVb, V i VI oraz grunty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 6-9 tej ustawy. Z produkcji rolnej wyłączyć można grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne oraz w przypadku braku takiego planu – grunty, dla których decyzją wójta lub burmistrza zostały określone warunki zabudowy i zagospodarowania tych gruntów dla inwestycji nierolniczej i nieleśnej.

Wyłączenie gruntów może być trwałe lub czasowe. Osoba, która uzyskała zgodę na trwałe wyłączenie gruntu rolnego z produkcji jest zobowiązana do uiszczenia należności (tj. jednorazowej opłaty, zgodnie z określoną w ustawie wysokością, którą umniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu) oraz uiszczania przez okres 10 lat opłat rocznych (stanowiących 10% należności). Osoba, która uzyskała zgodę na czasowe wyłączenie gruntu rolnego,  zobowiązana jest do uiszczania opłat rocznych przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej jak przez okres 20 lat. Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego: do 0,0500 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,0200 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego.

Właściwy w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a ochrony gruntów leśnych – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwy jest dyrektor parku.