Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.35 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (używany oraz nowy)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o rejestrację pojazdu – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

 • oryginał  dowodu  własności pojazdu, ( do wglądu, przy złożeniu wniosku)
 • oryginał dowodu  rejestracyjnego 
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „ samochodowy inny”, podrodzaj „ czterokołowiec”( kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „ czterokołowiec lekki” ( kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Możliwa jest również rejestracja warunkowa – bez konieczności przedłożenia dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, składając oświadczenie o rejestrację warunkową.. Wówczas dokument jest wymagany przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.( tylko w sytuacji rejestracji pojazdu na tablice POB)

 • oryginał dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzający dokonanie opłaty w wysokości 500 zł (dot. pojazdu zaliczonego do kat M1 oraz N1) lub oryginał oświadczenia wprowadzającego pojazd o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów. Dotyczy pojazdów sprowadzonych na teren Polski przed końcem roku 2015. W przypadku zakupu pojazdu z komisu należy załączyć oświadczenie komisanta o dacie wprowadzenia na teren RP. Takie oświadczenie może być także złożone na fakturze zakupu,
 • oryginał  zaświadczenia  o pozytywnym wyniku badania  technicznego,
 • tłumaczenia  dokumentów  zagranicznych, jeżeli są wymagane,
 • przy nowym z salonu  –  oryginał świadectwa zgodności WE,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • opłata komunikacyjna,
 • opłata za pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagana.

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE-REJESTRACJA WARUNKOWA

OŚWIADCZENIE - DATA SPROWADZENIA

Oświadczenie

 

PEŁNOMOCNICTWO


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, pokój 018, parter,
tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105,  tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl


Opłaty

 1. Pojazd samochodowy z wyłączeniem motocykli – 160,00 zł

(tytułem  - opłata rejestracyjna

 1. Motocykl – 120,00

(tytułem - opłata rejestracyjna

 1. Przyczepa, ciągnik rolniczy – 120,00 zł

(tytułem - opłata rejestracyjna 120,00 zł

 1. Motorower – 110,00 zł

(tytułem- opłata rejestracyjna 110,00 zł

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492 lub przy użyciu  karty płatniczej, bezpośrednio po zakończeniu procesu rejestracji (prowizja 2 zł)

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo 17 zł  należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego.

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym.

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym    

      Funduszu   Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie  rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych  czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów    dokumentów w tych sprawach.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie      wysokości  opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)   rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów   stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących  się  dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i  trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie      wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik.

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej      stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców .

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku  legalizacyjnego.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.