Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

GK.04 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - mapa zasadnicza

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w treści zgodny z formularzem P wraz z formularzem uszczegóławiającym P1 stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1322).

Karta usług publicznych GK.04

Formularz P

Formularz P1

FormularzFormularz P+P1


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości,

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

pok. 022, tel. 61 29 73 151, e-mail zasoby@powiatobornicki.pl


Opłaty

 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
 2. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1316).
 3. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 4. Stawki opłat za udostępnienie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
  W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. Minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.
 5. Opłaty można dokonać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Obornikach nr: 29 1020 4027 0000 1002 1778 4373 w tytule przelewu należy wpisać nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 6. Opłaty nie pobiera się w przypadkach wymienionych w art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Do 14 dni od daty wpływu zamówienia (wniosku) do Urzędu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Osobiście w siedzibie urzędu,
 2. Poprzez pocztę tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 3. Elektronicznie z wykorzystaniem systemu internetowego GEO-INFO i.Wniosek lub elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1316).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256)

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 40f ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.