Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.05 Zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopalin

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Pismo przekazujące do Starosty Obornickiego dokumentację, w celu jej zatwierdzenia.
 • 4 egzemplarze dokumentacji w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na 4 informatycznych nośnikach danych.
 • W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Karta usługi

wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, geologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny.

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11-go Listopada 2A, 64-60 Oborniki

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (61) 2973133.

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika II piętro, pokój 207.


Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości:

 • 10,00 zł. za zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.
 • 17,00 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, konto PKO BP w Obornikach,      nr rachunku 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.


Termin i sposób realizacji

1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Wydanie przez Starostę Obornickiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację. W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ odmawia jej zatwierdzenia.


Podstawa prawna

 • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1072 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie  dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r, poz. 2033).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz.U. z 2015 r., poz. 987).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2023).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile  za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 207 - II piętro,  tel. (61) 2973133.                            

Zmiany dokumentacji geologicznej dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji geologicznej stosuje się art. 93 ust. 1 - 3 ustawy Prawo geologiczne  i górnicze.  

Dokumentacja musi być opracowana przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.