Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.37 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie polski

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek o rejestrację pojazdu – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

•  oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. ( do wglądu, przy złożeniu wniosku)

•  oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,

•  tablice rejestracyjne,

• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

• oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych,

 

WNIOSEK

Oświadczenie

Pełnomocnictwo

 

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl


Opłaty

POJAZDY ZAREJESTROWANE DOTYCHCZAS W INNYM URZĘDZIE LUB POSIADAJĄCE TABLICE STAREGO TYPU (TZW. CZARNE)

1.Pojazd samochodowy, z wyłączeniem motocykli - 160,00zł

• opłata rejestracyjna 160,00 zł

2. Motocykl – 120,00 zł

• opłata rejestracyjna 120,00 zł

3.Przyczepa, ciągnik rolniczy - 120,00 zł

• opłata rejestracyjna 120,00 zł

4.Motorower 110,00 zł

• opłata rejestracyjna 110,00 zł

POJAZDY ZAREJESTROWANE DOTYCHCZAS W TUTEJSZYM URZĘDZIE I POSIADAJĄCE TABLICE TZW. „BIAŁE”,

Wszystkie rodzaje pojazdów z wydaniem pozwolenia czasowego – 80,00 zł

• opłata rejestracyjna 80,00 zł

PRZEREJESTROWANIE Z POZOSTAWIENIEM DOTYCHCZASOWYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH

Wszystkie rodzaje pojazdów bez wydania pozwolenia czasowego - 66,50 zł

• opłata rejestracyjna 66,50 zł

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu


Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego.

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym.

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym    Funduszu   Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie  rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych   czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów   dokumentów w tych sprawach.

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie   wysokości  opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)  rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej   stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku   legalizacyjnego.

 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.