Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.03 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy olasach

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika.

Wniosek musi zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • nr działki i obręb ewidencyjny,
 • dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • oryginał pełnomocnictwa w przypadku jego ustanowienia wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

Karta usługi

wniosek  o uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust.3 Ustawy o lasach.


Komórka organizacyjna

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W:

1) postaci papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Biuro Podawcze (parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego,

2) w formie dokumentu elektronicznego  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres skrzynki: ESP ePUAP  /j07f3ntq1d/SkrytkaESP..

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska

tel. 61 29 73 136     e-mail: biuropodawcze@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 207 lub formie dokumentu elektronicznego ePUAP.


Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej . Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej. Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa. Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161. Nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie stwierdzające fakt, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa              w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak