Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.24 Wydanie prawa jazdy osobie, która ubiega się o rozszerzenie uprawnień

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia składa osobiście właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty :

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter)

Załączniki:

 • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii:
  • B, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1
  • B, C, C1, D, D1, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

 lub

informacja otrzymana za pośrednictwem ośrodka egzaminowania o spełnieniu wymagań,    o których mowa w art. 11 ust. 4 Ustawy o kierujących pojazdami, tj. informacja o zdaniu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości tj.: dowód osobisty lub paszport

Na podstawie powyższych dokumentów organ generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej (należy dostarczyć po zdanym egzaminie państwowym).

Do odbioru Profilu Kandydata na Kierowcę lub odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • dokument tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport,
 • oryginał dotychczasowego prawa jazdy w celu unieważnienia (jeżeli osoba odbiera prawo jazdy).

 

Karta usługi publicznej/pliki/powiatobornicki/pliki/karta%20KT%2024%20-%20lipiec%202023(1).pdf

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki,

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel. (61)29-73-145,

e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

 

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji i Rozwoju, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

 


Opłaty

OPŁATY

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

Powyższą opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492.

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019.

Po zdaniu egzaminu dowód uiszczenia powyższych opłat należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, pokój nr 019, parter.

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) jest generowany przez organ w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
 • Zamówienie na prawo jazdy jest wysyłane przez organ do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz od osoby – dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

W przypadku braków w wymaganych dokumentach organ wzywa osobę do ich uzupełnienia - wówczas termin, o którym mowa wyżej, biegnie od dnia, w którym złożono komplet dokumentów pozytywnie zweryfikowanych przez organ. Nieusunięcie  braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy wymagane dokumenty,
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów i spełnienia przesłanek określonych         w ustawie do rozpoczęcia szkolenia i przystąpienia do egzaminu,  organ generuje                w systemie teleinformatycznym „profil kandydata na kierowcę”,
 • Informację o wygenerowaniu „profilu kandydata na kierowcę” z podaniem numeru identyfikującego profil przekazuje się osobie, której ten profil dotyczy,
 • Profil kandydata na kierowcę jest dokumentem, z którym należy się zgłosić do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz, po odbyciu szkolenia, do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu ustalenia terminu egzaminu,
 • Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (pokój 019) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej,
 • Wydanie prawa jazdy lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29- 73-145,
 • Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego
 • Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru w Urzędzie.