Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

EO.03 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, odmowa wpisu do ewidencji oraz wykreślenie szkół i placówek z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

-      statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 u.p.o.);

-      dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

-      informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe), oraz zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach  o ochronie przeciwpożarowej);

-      opinie dot. bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce (sanepid, Straż Pożarna);

-      pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach nieszkolnych);

-      zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o.;

-      pozytywna opinia kuratora o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o.;

-      informacja o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o. (dot. szkół uznawanych za eksperymentalne);

-      opinia ministra właściwego ds. zdrowia (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia) o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o.;

-      opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dotyczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe);

-      pozytywna opinia kuratora (w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych) o spełnieniu wymagań, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 u.p.o.;

-      opinia instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. z 2018 r. poz. 969  (w przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

-      dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;

-      kserokopia dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej) lub aktualny odpis z KRS (w przypadku osoby prawnej);

-      oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie - oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej) - fakultatywnie.

zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Obornickiego: /pliki/powiatobornicki/pliki/1%20zg%C5%82oszenie%20do%20ewidencji%20szk%C3%B3%C5%82.docx

 

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich  (pok. 217, II piętro) tel. 061 29 73 104, 061 29 73 142 email:oswiata@powiatobornicki.pl


Opłaty

Wydanie decyzji w sprawie nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku placówki lub szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej sprawa zostaje załatwiona przez wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji lub przez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie wpisania szkoły lub placówki do ewidencji.

W przypadku szkoły niepublicznej, która z dniem rozpoczęcia działalności ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej, sprawa zostaje załatwiona przez wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
   

Tryb odwoławczy

Od decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.


Dodatkowe informacje, uwagi

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Na podstawie art.169 ustawy Prawo oświatowe