Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.08 Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie – spełniające wymagania określone w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Załączniki:

 • oryginał pełnomocnictwa lub  poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • oryginał sprawozdania z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.

 

Karta usługi

formularz zgłoszenia

 


Komórka organizacyjna

 • oryginał sprawozdania z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pokój 207, II piętro.

tel. 612973136 e-mail biuropodawcze@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.


Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia instalacji należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki konto PKO BP w Obornikach
64 1020 4128 0000 1002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia ( milcząca zgoda) lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 


Podstawa prawna

 • Art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej 16 listopada 2006r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
- II piętro, pok. 207, tel. 061 297 31 36