Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.16 Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.

Załączniki:

 • 1 aktualna fotografia, o wymiarach 2,30 cm x 2,80 cm,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • w przypadku wydania pierwszej karty wędkarskiej - oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,
 • w przypadku ponownego wydania karty wędkarskiej z tytułu:
 • utraty ważności lub zniszczenia - nieważna lub zniszczona karta wędkarska,
 • zagubienia karty wędkarskiej - wyciąg z rejestru Organu, który wydał poprzednią kartę (nie dotyczy kart, które były wydane przez Starostę Obornickiego),
 • w przypadku braku możliwości ustalenia Organu wydającego poprzednią kartę - oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb.

Karta usłgi

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o ponowne wydanie karty wędkarskiej


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  pokój 207, II piętro tel. 61 29 73 136,  e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: Osobiście - II piętro, pok. 207 lub za pośrednictwem poczty.


Opłaty

Za wydanie karty - 10,00 zł - płatne w agencji PKO (parter) w Starostwie, pok. 25 (czynne w poniedziałek od 8.00 do 15.00 i od 16.00 do 17.00, w pozostałe dni od 8.00 do 14.00) lub przelewem na konto Starostwa w Obornikach: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego


Podstawa prawna

 • Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 ze zm.)
 • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej  zwolnione są osoby do lat 14.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

Karty wędkarskie wydawane są dla mieszkańców powiatu obornickiego.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 207, tel. 61 29 73 136, 61 29 73 135.