Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.20 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek należy złożyć osobiście, dostępny w Urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu        i Dróg – pokój 019, parter oraz w Informacji – w holu głównym, parter)

Załączniki:

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • dwie kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ.

 

Do wglądu:

 • oryginał prawa jazdy
 • dokument  tożsamości, tj.  dowód osobisty lub paszport

Do odbioru należy przedstawić:

 • dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

 

  Karta usług


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel.(61)29-73-145,

e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

 

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Stanowisko ds. ewidencji kierowców, pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

 


Opłaty

OPŁATY

35,00 zł – opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Powyższą opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492.

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane w terminie 3 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
 • W przypadku braków w wymaganych dokumentach organ wzywa osobę do ich uzupełnienia - wówczas  termin, o którym mowa wyżej biegnie od dnia, w którym złożono komplet dokumentów pozytywnie zweryfikowanych przez organ,
 • Nieusunięcie  braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Międzynarodowe prawo jazdy lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 622 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku                w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 roku, poz. 231 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 988 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U z 2022 roku, poz. 1191 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile,

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

 


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

 • Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę i jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy,
 • Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat (konwencja wiedeńska),
 • Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 1 roku (konwencja genewska),
 • Jeżeli ważność określonej kategorii prawa jazdy upływa wcześniej, wtedy prawo jazdy wydaje się zgodnie z datą ważności kategorii ważnej najkrócej,
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.