Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

GN.07 Uzyskanie decyzji o ustaleniu kierunków rekultywacji gruntów lub uzyskanie decyzji o zakończeniu rekutywacji gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów;

 • Załączniki (dopuszczalne kopie dokumentów za okazaniem oryginałów do wglądu):
 • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin,
 • decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na eksploatację złoża,
 • kopia planu zagospodarowania dot. terenu objętego wnioskiem,
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • dokumentacja rekultywacyjna lub dokumentacja geologiczna.

Karta usługi publicznej


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości – Referat Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pok. 115),

tel. (61) 29 73 124, e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl.


Opłaty

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz część I ust. 53 załącznika do ustawy).

Wpłaty można dokonać w Agencji PKO (pok. 025, parter) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach nr 64102041280000100200069161.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy.

Do ww. terminów nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresu opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustalenie kierunku i terminu rekultywacji gruntów oraz uznanie rekultywacji za zakończoną następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim:

 • dostarczenia kompletu dokumentacji przez wnioskodawcę,
 • przeprowadzeniu wizji lokalnej, w celu oceny stanu faktycznego na gruncie,
 • uzyskaniu stosownych opinii wydanych przez właściwe organy, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Odbiór decyzji: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 115.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. Poz. 1161);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. Poz. 2126 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. Poz. 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).


Dodatkowe informacje, uwagi

Przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych definiują rekultywację jako nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowej lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Przepisy odnoszące się do problemu rekultywacji gruntów zawiera rozdział 5 ustawy zatytułowany „Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów”.

Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowanej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).

Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej. Prace rekultywacyjne prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy w terminie do 5 lat od zaprzestania tej działalności.

Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntów prowadzona jest przez kilka osób, obowiązek ten ciąży na każdej z nich, odpowiednio do zakresu działalności powodującej potrzebę rekultywacji.