Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.05 Uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
  • Dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Do wglądu:

  • dowód osobisty

Karta usługi

Wniosek


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

 

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim złożeniu podpisu pod oświadczeniem (pkt E we wniosku) w pokoju 214, II piętro.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg , pokój 214, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców: 500 PLN

nazwa odbiorcy: Starostwo Powiatowe   w Obornikach, konto nr:  40 1020 4128 0000 1802 0006 9492


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341  ze zm.).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019  poz.1292 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA  z dnia 14 marca 2019 r.   w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów  związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek  (Dz.U.2019.poz.596 ze z.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie, od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

 

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a) salę wykładową,

b) pomieszczenie biurowe,

c) plac manewrowy oraz

d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem przez jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy.