Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.14 Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: II/III/IV na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres:

miesiąca / 6 miesięcy /12 miesięcy / 24 miesięcy

Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

 

karta usługi

Wniosek I

Wniosek II-IV

WNIOSEK

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, pokój 214 II piętro,
tel. (0-61) 29 73 103 e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat : I pobiera się następujące opłaty :

- 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,           

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat : II pobiera się następujące opłaty :

 - 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

 - 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres  6 miesięcy,

 - 1200 zł -  dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

 - 2000zł  -  dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy,

17,00 zł. opłaty skarbowej w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych, w kat: II z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020., poz.256 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. 2021r., poz.450  ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. 2020r., poz. 1546 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r.,  poz. 764)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 315)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 470 z zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

 Starosta wydaje zezwolenia na przejazd po drogach publicznych:

kat. I : o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,  o szerokości nieprzekraczającej 3,5m;

kat. II:  o naciskach osi  i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagana gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi lub rodzeństwu wstępnemu, zstępnemu.