Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.11 Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek spełniający wymagania z art. 42 ust.2 ustawy o odpadów z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U.
z 2019r. poz. 701 ze zm.)

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, który powinien zawierać:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; (odpadom należy także nadać kod zgodnie z katalogiem odpadów); w przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających
  w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów (należy wskazać adres zakładu - obiektu, instalacji, urządzenia - nr ewidencyjny działki);
 5. wskazanie:
 1. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów (należy wskazać adres zakładu oraz nr ewidencyjny działki,

- magazynowanie odpadów odbywać się powinno zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych o postępowaniu z odpadami);

 1. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane
  w okresie roku,
 2. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 3. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 1. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
 2. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska (m.in.:
 1. informację o tytule prawnym wnioskodawcy do terenu, na którym magazynuje, przetwarza odpady;
 2. informację o dokumentach potwierdzających, że przetwarzanie odpadów zlokalizowano zgodnie
  z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (informacja o zgodności
  z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego – decyzja o warunkach zabudowy);
 3. informację o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, potwierdzających możliwość prowadzenia w tym obiekcie przetwarzania odpadów tj. informacja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego);
 1. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 2. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 3. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem
  i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a (z wyłączeniem postępowań dotyczących odpadów obojętnych), (zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej);
 5. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga! - Informacje przedstawione we wniosku muszą wskazywać na to, że przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w sposób uwzględniający zasady gospodarki odpadami i warunki określone w ustawie o odpadach oraz w innych przepisach o odpadach.

Odmowa wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest konieczna w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

1)    mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;

2)    jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;

3)    jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.

Ponadto właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

 1. w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska;
 2. w przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym (art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach) oraz w postanowieniu (art. 42 ust. 4c);
 3. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli w stosunku do:
 1. tego przedsiębiorcy lub
 2. wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu tego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

–    wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja
o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna;

 1. jeżeli wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2 (decyzja o cofnięciu zezwolenia), a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna;
 2. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli osoba ta została ukarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 3. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli:
 1. wobec przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 2. wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego przedsiębiorcy jest osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 1. przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli co najmniej trzykrotnie:
 1. będący osobą fizyczną wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia, o których mowa
  w art. 175, art. 183, art. 189ust. 2 pkt 6 lub art. 191,
 2. wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach,
  w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł:

– temu przedsiębiorcy,

– wspólnikowi, prokurentowi, członkowi zarządu lub członkowi rady nadzorczej tego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

– innemu przedsiębiorcy, którego wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu, w czasie gdy zostało popełnione naruszenie, z powodu którego wymierzono administracyjną karę pieniężną, jest lub był wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów składającego wniosek;

 1. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli co najmniej trzykrotnie:
 1. został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191,
 2. wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach,
  w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
 1. w przypadku gdy na terenie, którego wniosek dotyczy, nie ma instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 2;
 2. przez termiczne przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów, w przypadku gdy kierownik spalarni odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;
 3. w razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 48a ust. 7, w szczególności w wysokości niższej niż wymagana.

Uwaga! - Zgodnie z art. 30. 1. ustawy o odpadach - zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.

We wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami – należy wykazać, że zostaną spełnione warunki określone dla takiego przetwarzania (odzysku odpadów) w wymienionych niżej rozporządzeniach.

Ustawa dopuszcza:

 • prowadzenie odzysku za pomocą działań określonych jako R10 w załączniku nr 1 do ustawy
  (tj. obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska)  – warunki takiego odzysku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r., poz. 132)
 • prowadzenie odzysku odpadów w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy - poza instalacjami i urządzeniami tylko w przypadkach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 796)

Załączniki:

 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu);
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana, (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa);
 • zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168
  w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - za  wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
 • oświadczenie o niekaralności wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za wykroczenia określone  w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
 • oświadczenie, że w stosunku do:
 • a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą,
  b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
 • - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000zł;

Ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach - dotyczy posiadacza odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych,  który zamierza przetwarzać: odpady przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, odpady komunalne lub odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych;

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania;
Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości;

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu
o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

 • operat przeciwpożarowy wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1372 ze zm.), zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,  uzgodnione (w drodze postanowienia) z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - nie dotyczy wniosku o zezwolenie na przetwarzanie wyłącznie odpadów niepalnych);
 • postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Staży Pożarnej w Poznaniu dotyczące uzgodnienia ww. operatu przeciwpożarowego - nie dotyczy wniosku o zezwolenie na przetwarzanie wyłącznie odpadów niepalnych.

 

 

 

 

Karta usługi

Informacja o zawartości wniosku

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pokój 207, II piętro.

tel.2973133 e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.


Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł  - tytułem: za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki konto PKO BP w Obornikach 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

 • Art. 41 - 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi

Zasady gospodarki odpadami określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.701 ze zm.)

Organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów  jest:

1)  marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c)  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

2)  starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że        
3)  organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych
     jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Według art. 45. 1. tej ustawy z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:

  1. osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie listy odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku,  (Dz.U. z 2016 r., poz. 93);
  2. osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;
  3.  podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (w pozwoleniu tym muszą być uwzględnione warunki przetwarzania odpadów);
  4. posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.)
  5. posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze zm.);

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
- II piętro, pok. 207, tel. 061 297 31 35, 297 31 33