Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.06 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

I. Projekt robót geologicznych należy wykonać zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze: (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 155).

Załączniki:

 • wniosek o zatwierdzenie projektu.
 • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych. Organ może żądać złożenia kopii projektu robót geologicznych celem przedłożenia go do zaopiniowania organom (wójt, burmistrz).
 • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej    w imieniu wnioskodawcy.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Karta usługi

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, 

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11-go Listopada 2A, 64-600 Oborniki
Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (61) 2973133.

Odbiór dokument   II piętro, pokój 207.


Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości:

 • 10,00 zł.  za zatwierdzenie Projektu robót geologicznych
 • 17,00 zł.  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach,   ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, konto PKO BP w Obornikach, nr rachunku 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

 


Termin i sposób realizacji

1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Wydanie przez Starostę Obornickiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt robót geologicznych.


Podstawa prawna

 • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 868 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 207 - II piętro, tel. 61 2973133.   Projekt robót geologicznych musi być opracowany przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.
Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się poprzez sporządzenie dodatku, który podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji. Do postępowania z dodatkiem do projektu robót geologicznych stosuje się art. 80a  ustawy Prawo geologiczne i górnicze.