Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

EO.01 Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego /pliki/powiatobornicki/pliki/wniosek%20nauczyciela.doc

2) Załączniki:/pliki/powiatobornicki/pliki/za%C5%9Bwiadczenie-dyrektor.doc

    a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły/ placówki za zgodność z oryginałem

    b) kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (nauczyciela kontraktowego) wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły/ placówki za zgodność z oryginałem

    c) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

     - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju

       prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,

       ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

        - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

        - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

        - przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu

          w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 oraz 9f ust. 2 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela,

          ze wskazaniem podstawy prawnej wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu

          nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,

    d) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły/ placówki za zgodność z oryginałem

    e) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczoną przez dyrektora szkoły/ placówki za zgodność z oryginałem

 

 

 

zaświadczenie:

wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego:

 

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich

( tel. 61 29 73 142., e-mail oswiata@powiatobornicki.pl )

 


Opłaty

Brak opłat


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postepowania egzaminacyjnego do dnia    30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski po dniu 30 czerwca danego roku jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odpowiednio do wyniku egzaminu załatwienie sprawy następuje przez wydanie decyzji administracyjnej o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego (nauczyciela mianowanego).

Akt nadania stopnia awansu zawodowego należy odebrać osobiście w ww. Wydziale (lub przez osobę pisemnie upoważnioną).


Podstawa prawna

- art. 9b ust. 3-4 i 6-7, art. 9d ust. 7, art. 9g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j  Dz. U. z 2021 r. 1762 ze zm.);

- § 9 ust. 1  § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);

- art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1923 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przysługuje prawo odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Poświadczania dokumentów, o których mowa w pkt 2 ( Załączniki ) dokonuje dyrektor szkoły lub pisemne upoważniona przez niego osoba.
 2.  Jeżeli wniosek lub dołączona do niego dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Organ prowadzący powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.
 4. Nauczyciel, który zdał egzamin, po przeprowadzeniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
 5. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po  odbyciu, na jego wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel może ponownie przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko raz w danej szkole.
 6.  Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz wzór zaświadczenia dyrektora szkoły można pobrać ze strony internetowej lub w biurze Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich (pokój 217).