Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.29 Zwrot zatrzymanego/ przywrócenie cofniętego prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek  o zwrot/ przywrócenie prawa jazdy, należy złożyć osobiście-  dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter),
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej / skarbowej  (po zdaniu egzaminu)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy  (po zdaniu egzaminu i o ile istnieje konieczność wymiany dokumentu),
 • orzeczenie lekarskie/ psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami – jeżeli osoba była skierowana na takie badania

Do wglądu:

      Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Na podstawie powyższych dokumentów organ generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do  zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Do odbioru profilu kandydata na kierowcę lub odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • dokument tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

 

Karta usługi publicznej


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel.(61) 29-73-145,
 • e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

 

 

 

 

Odbiór profilu kandydata na kierowcę (PKK) / prawa jazdy - w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania:

 

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (PKK/ prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru ),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.),
 • w razie zwrotu przez operatora wysłanego profilu/ prawa jazdy  z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

 

Załatwienie formalności związanych z zapisaniem się na egzamin: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (na podstawie otrzymanego ze starostwa profilu kandydata na kierowcę).

 


Opłaty

OPŁATY

 • Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) – bez opłat
 • Opłata za wyprodukowanie dokumentu prawa jazdy

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

Opłaty należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

 • Opłata skarbowa  10 zł – decyzja o przywróceniu uprawnień

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Nr konta: 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Sprawy nie wymagające zbierania dowodów i wyjaśnień – wygenerowanie PKK – do 2 dni roboczych,
 • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – do 1 miesiąca,
 • Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku spełnienia przesłanek, określonych w Ustawie o kierujących pojazdami, do możliwości przystąpienia do egzaminu organ na wniosek kierowcy generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK).

Profil stanowi podstawę do zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (pokój 019) dowód uiszczenia opłaty skarbowej/ewidencyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy – o ile istnieje konieczność wymiany dokumentu prawa jazdy.

Wydanie prawa jazdy lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 


Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) uprawniający do poddania się egzaminowi można uzyskać po upływie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, jak i ustaniu innych przyczyn cofnięcia bądź zatrzymania prawa jazdy.
 • Osoba, która została skierowana na badania lekarskie/ psychologiczne, otrzymuje profil kandydata na kierowcę (PKK) po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego/ psychologicznego      o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
 • Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z odzyskaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.