Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.27 Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub odbycie szkolenia okresowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek  o wydanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ), należy złożyć osobiście - dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter)

Załączniki:

 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu),
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu),

Do wglądu:

      Dokument  tożsamości, tj.

 • dowód osobisty lub paszport
 • oryginał orzeczenia lekarskiego,
 • oryginał orzeczenia psychologicznego.

Do odbioru należy przedstawić:

 • dokument tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport
 • oryginał dotychczasowego prawa jazdy w celu unieważnienia.
 • Karta usługi publicznej

 

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, tel.(61) 29-73-145,

e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

 

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

Opłaty

OPŁATY

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

Powyższą opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492,

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub kartą płatniczą w Starostwie -pokój 019.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustawowo 30 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Osoba ubiegająca się o wydanie lub wymianę prawa jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy wymagane dokumenty,
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów i spełnienia przesłanek określonych  w ustawie do rozpoczęcia szkolenia i przystąpienia do egzaminu,  organ generuje   w systemie teleinformatycznym profil kierowcy zawodowego (PKZ),
 • Informację o wygenerowaniu profilu kierowcy zawodowego (PKZ) z podaniem numeru identyfikującego profil przekazuje się osobie, której ten profil dotyczy,
 • Profil kierowcy zawodowego (PKZ) w przypadku kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej jest dokumentem, z którym należy się zgłosić do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców w celu odbycia szkolenia, następnie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu ustalenia terminu egzaminu,
 • Profil kierowcy zawodowego (PKZ) w przypadku szkolenia okresowego jest dokumentem, z którym należy się zgłosić do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców w celu odbycia szkolenia,
 • Po zakończonym szkoleniu okresowym Ośrodek Szkolenia Kierowców przesyła do starostwa informację drogą elektroniczną, na podstawie której jest zamawiany dokument prawa jazdy,
 • Po zdanym egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego urząd otrzyma drogą elektroniczną informację o zdanym egzaminie, następnie Starosta zamawia dokument prawa jazdy,
 • Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji lub odbycie szkolenia okresowego jest dokonywany w formie wymiany prawa jazdy,
 • Wymiana prawa jazdy następuje w drodze czynności materialno-technicznej

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA


Tryb odwoławczy

Odmowa wymiany prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

 • Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub odbycie szkolenia okresowego dokonywany jest w postaci kodu „95” na dokumencie prawa jazdy.
 • Datą ważności uprawnienia w tym przypadku jest przypadający najwcześniej termin upływu ważności odpowiedniego badania lekarskiego, badania psychologicznego lub data ukończenia szkolenia.
 • Osoba składająca wniosek musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu obornickiego.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.
 • Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru w Urzędzie.