Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

GN.03 Uzyskanie zaświadczenia o istnieniu dawnego gospodarstwa rolnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu dawnego gospodarstwa rolnego położonego na terenie Powiatu Obornickiego, złożony przez byłego właściciela lub jego spadkobiercę, albo osobę posiadającą interes prawny, zawierający następujące elementy treści:

 • oznaczenie miejscowości położenia gospodarstwa rolnego,
 • imię i nazwisko byłego właściciela lub jego spadkobierców,
 • cel uzyskania zaświadczenia;

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dot. wniosku podlegającego opłacie skarbowej).

 

Karta usługi publicznej

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości – Referat Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pok. 115), 

tel. (61) 29 73 123, e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl.


Opłaty

Wydanie zaświadczenia dla celów z zakresu ubezpieczenia społecznego (do przedłożenia w ZUS lub KRUS) nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie nie podlega również wydanie zaświadczenia w taksatywnie wymienionych w ustawie przypadkach wyłączeń z obciążenia opłatą skarbową  (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

W pozostałych przypadkach, wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości  17,00 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz część II  ust. 21 załącznika do ustawy).

Wpłaty można dokonać w Agencji PKO (pok. 025, parter) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach nr 64102041280000100200069161.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni (art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające, z kolei załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (art. 218 § 2 w zw. z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia.

Odbiór zaświadczenia: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, I piętro, pok. 115.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. Poz. 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia (art. 141 ust. 1 i 2 w zw. z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ administracji publicznej przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić
w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające. Organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie osobie ubiegającej się o jego wydanie ze względu na przysługujący jej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.