Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

EO.02 Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- wniosek rodziców / opiekunów prawnych o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej

Załączniki:

- orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej

 

skierowanie do kształcenia specjalnego: /pliki/powiatobornicki/pliki/wniosek%20kszta%C5%82cenie%20specjalne(6).doc


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich, tel. 61 29 73 142, e-mail oswiata@powiatobornicki.pl

 


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoba zainteresowana skierowaniem dziecka do kształcenia specjalnego składa wniosek na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do Starosty Obornickiego, który wydaje skierowanie do wskazanej przez rodzica szkoły specjalnej. W przypadku gdy na terenie powiatu nie znajduje się placówka odpowiednia do zapewnienia kształcenia zgodnie z wydanym orzeczeniem, Starosta Obornicki przekazuje sprawę do najbliższego powiatu na terenie którego możliwe jest zapewnienie takiego kształcenia.


Podstawa prawna

- art.127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

- art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej oraz biurze Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich pokój nr 217