Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

OS.12 Uyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

INFORMACJA O ZAWARTOŚCI WNIOSKU

O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW, SKŁADANY PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY EKSPLOATACJĘ INSTALACJI POWODUJĄCEJ WYTWARZANIE ODPADÓW

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, składany przez podmiot prowadzący eksploatację instalacji powodującej wytwarzanie odpadów, powinien zawierać (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska):

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (wraz ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki);
 2. informację o tytule prawnym do instalacji;
 3. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 4. ocenę stanu technicznego instalacji;
 5. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 6. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 7. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 8. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 9. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

 1. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów ;
 2. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 3. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 4. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a; (tj. w przypadku wniosku składanego przez podmiot podejmujący realizację nowej instalacji);
 5. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłuższy niż 10 lat).

Zgodnie z 187 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, (zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej – art. 48a ust.23 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) stosuje się do pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz do pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie).

Ponadto, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 184 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (odpadom należy przypisać kody określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
  z 2014 r.  poz. 1923);
 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
  i unieszkodliwiania odpadów;

(tu należy także zadeklarować, czy odpady przekazywane będą do zbierania, odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym zezwolenie na gospodarowanie danego rodzaju odpadami)

 1. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

(m.in.:

- należy przedstawić informację o posiadanym tytule prawnym do miejsca, gdzie odpady będą  magazynowane;

- należy wykazać, że sposób magazynowania zabezpieczy przed mieszaniem się odpadów   różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska

- należy uwzględnić dodatkowe wymagania dla magazynowania odpadów, jeżeli takie zostały określone dla danego rodzaju odpadów w przepisach szczególnych – np. oleje odpadowe, odpady medyczne, odpady weterynaryjne;

- należy przedstawić miejsca magazynowania odpadów na planie sytuacyjnym),

Uwaga! - Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska, tj. :

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

    -  stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

    -  efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

    -  zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

    -  stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

    -  rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

    -  wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

    -  postęp naukowo-techniczny.

Załączniki

 • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
 • kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną);
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu),
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.);
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa);
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.)

Obowiązek załączenia operatu przeciwpożarowego nie dotyczy:
 - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów,
w którym przewidziano zarówno wytwarzanie, jak i przetwarzanie  wyłącznie odpadów niepalnych,
 - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 • postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (uzgodnienie operatu przeciwpożarowego), o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach,

Obowiązek załączenia operatu przeciwpożarowego nie dotyczy:
 - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, w którym przewidziano zarówno wytwarzanie, jak i przetwarzanie  wyłącznie odpadów niepalnych,
 - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,;

 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku;
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalacje będącego osobą fizyczną  albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950)

  Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

  INFORMACJA O ZAWARTOŚCI WNIOSKU

  O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW, SKŁADANY PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY EKSPLOATACJĘ INSTALACJI POWODUJĄCEJ WYTWARZANIE ODPADÓW

  Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, składany przez podmiot prowadzący eksploatację instalacji powodującej wytwarzanie odpadów, powinien zawierać (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska):

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • 1a)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (wraz ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki);
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • ocenę stanu technicznego instalacji;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • 10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów ;
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a; (tj. w przypadku wniosku składanego przez podmiot podejmujący realizację nowej instalacji);
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłuższy niż 10 lat).
 •  

  Zgodnie z 187 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, (zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej – art. 48a ust.23 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) stosuje się do pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz do pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie).

  Ponadto, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 184 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (odpadom należy przypisać kody określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
  z 2014 r.  poz. 1923);
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
  i unieszkodliwiania odpadów;
 • (tu należy także zadeklarować, czy odpady przekazywane będą do zbierania, odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym zezwolenie na gospodarowanie danego rodzaju odpadami)

 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
 • (m.in.:

  - należy przedstawić informację o posiadanym tytule prawnym do miejsca, gdzie odpady będą  magazynowane;

  - należy wykazać, że sposób magazynowania zabezpieczy przed mieszaniem się odpadów   różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska

  - należy uwzględnić dodatkowe wymagania dla magazynowania odpadów, jeżeli takie zostały określone dla danego rodzaju odpadów w przepisach szczególnych – np. oleje odpadowe, odpady medyczne, odpady weterynaryjne;

  - należy przedstawić miejsca magazynowania odpadów na planie sytuacyjnym),

  Uwaga! - Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska, tj. :

  Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

      -  stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

      -  efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

      -  zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

      -  stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

      -  rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

      -  wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

      -  postęp naukowo-techniczny.

  Załączniki

 • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
 • kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną);
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu),
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.);
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa);
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.)
 • Obowiązek załączenia operatu przeciwpożarowego nie dotyczy:
   - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów,
  w którym przewidziano zarówno wytwarzanie, jak i przetwarzanie  wyłącznie odpadów niepalnych,
   - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 • postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (uzgodnienie operatu przeciwpożarowego), o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach,
 • Obowiązek załączenia operatu przeciwpożarowego nie dotyczy:
   - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, w którym przewidziano zarówno wytwarzanie, jak i przetwarzanie  wyłącznie odpadów niepalnych,
   - wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,;

 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku;
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalacje będącego osobą fizyczną  albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950)

Karta usługi

Informacja o zawartości wniosku


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pokój 207, II piętro.

tel. 29 73 133 e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.

 


Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tytułem: za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki konto PKO BP w Obornikach 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

 • Art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
  z 2014 r., poz. 1923).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów, jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1)   o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2)   o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest:

 • starosta,
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska - w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach     zamkniętych,
 • marszałek województwa - w sprawach:
 1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Uwaga - Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
- II piętro, pok. 207, tel. 061 297 31 35, 297 31 33