Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

KT.15 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób  (dostępny w urzędzie lub    

       na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 • zaświadczenie o niekaralności, opatrzone data nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy, oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają warunki o których mowa w art.5c ust.1 pkt.4 ustawy o transporcie drogowym.
 • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 • dowód wpłaty za wydanie licencji.

Załączniki:

Załączniki:

Karta usługi

Wniosek

Oświadczenie kierowcy

Oświadczenie zarządzającego


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter) po wcześniejszym potwierdzeniu  wyżej wymienionych  dokumentów za zgodność kopii z oryginałem, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg, pokój 214, II piętro

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg, pokój 214, 2 piętro
tel. (0-61) 29 73 103,

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl


Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty:

 okres ważności licencji w latach

 od 2 do 15 lat 

 powyżej 15 do 30 lat

 powyżej  30 do 50 lat

 opłata w zł

320

  380

  450

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego samochodem osobowym, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji. Opłatę uiszcza się łącznie za licencję i odpowiednią ilość wypisów.

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020., poz.2556 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2020., poz. 1546 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019.  poz. 2140 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713  ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Warunki, jakie spełniać musi przedsiębiorca chcący uzyskać wpis do rejestru.

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania